Official Website of the Municipality of Bulakan

Government


 

 

 

“Kami na mga kawani ng Tanggapan ng Nutrisyon at Populasyon ay nangangako na tutuparin ang tungkulin upang maipatupad at maipaabot ang serbisyo sa lahat ng mamamayan, magsisilbi at maglilingkod na may malasakit sa tulong at gabay ng Poong Maykapal”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma. Rosalie Salita

 

Municipal Nutrition and Population Officer